Sağlık Hayat

Sağlık

 • Poliçe özel şartlarında belirtilen evraklar ile birlikte faturanızı Demir Hayat’a iletiniz. Faturanız değerlendirilerek harcamanız teminat kapsamında ise, en fazla 1 hafta içerisinde belirtmiş olduğunuz hesap numarasına geri ödeme yapılır.

 • Sağlık Sigortası Genel Şartlarında belirtildiği üzere; Sigorta Ettiren değişiklik ile ilgili en geç 8 gün içerisinde Sigortacıya ihbar ile yükümlüdür. Sigortacı değişikliği öğrendiği tarihten itibaren bu değişiklik, sözleşmeyi yapmaması veya daha ağır şartlar ile yapmasını gerektiriyor ise 8 gün içerisinde sözleşmeyi fesih edebilir veya prim farkı istemek sureti ile sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.
 • Sahip olduğunuz poliçenin sertifikasında belirtilen limitler ve ödeme oranlarında Türkiye’deki  5 büyük hastane ortalaması baz alınarak bu teminattan faydalanabilirsiniz.
 • Hamilelik ve Doğum teminatını kullanmaya hak kazanmayan bireysel poliçelerde gerçekleşen doğum giderleri, teminat kapsamı dışındadır. Bebek 14.gününü doldurduktan sonra sağlık bilgileri değerlendirilerek ve primi alınarak poliçeye dahil edilir. Poliçeye eklenen bebeğin sağlık giderleri poliçe özel ve genel şartları ile teminatları dahilinde karşılanır.
 • Sağlık sigortası başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kazalara ilişkin harcamalarınız, poliçe özel ve genel şartları ve istisnalarında tanımlandığı şekilde kapsam içinde olup, seçiminiz doğrultusunda Yatarak ve/veya Ayakta teminatlar dahilinde karşılanmaktadır.
 • Sigorta ettirenin, eşi ve küçük çocukları için ödeyeceği primler vergi indirimi kapsamındadır. Bordro ile ücret alan mükellefin ödeyeceği sağlık sigortası primi, primin ödendiği ayda elde edilen brüt kazancın %5′ini ve asgari ücretin aylık tutarını aşmamak şartıyla gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir.
 • Tüm sağlık ve bütünleyici Diş poliçeleri ile sıkıntı yaşamadan hızlı, güvenli ve kaliteli hizmetten faydalanabilirsiniz.

  Ayrıca SES SAĞLIK Poliçenizin yenileme döneminde (yatarak tedavi teminatı hariç) ayakta tedavi teminatınızın kullanımı dikkate alınarak poliçe priminizde hasarsızlık indirimi uygulanır.

 • Ses Sağlık Sigortası sağlığınız için ihtiyaç duyacağınız tanı, tedavi işlemlerinde ve doğumda sağlık giderlerinizi karşılar.

  Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Kalp krizi, kanser, böbrek yetmezliği gibi ciddi bir hastalıkla karşılaştığınızda Demir Hayat yanınızda.

  Seyahat Acil Sağlık Sigortası yurt dışı seyahatlerinizde seyahat esnasında oluşabilecek kaza ve ani rahatsızlıklara ilişkin harcamalarınızı karşılar.

  Diş Poliçesi diş ve diş eti ile ilgili problemleriniz ile ilgili hem tedavi hem de koruyucu işlemler için hizmetinizde.

  Nurtopu Poliçemiz tüp bebek uygulamaları ile hamilelik ve doğum teminatını kapsamaktadır.

  Gökkuşağı Sağlık Sigortası sağlığınız için ihtiyaç duyacağınız limit ile tercih edeceğiniz kurumlarda geçerli sağlık giderlerinizi karşılar.

 • Bu sigorta 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük kişileri teminat altına alır. 15 günlükten büyük 18 yaşından küçük çocuklar ise, aile kapsamında sigorta teminatına dahil edilirler.
 • Sigortalılarımızın Anlaşmalı Kurumlarda oluşan sağlık giderleri Şirketimiz tarafından sağlık sigortası poliçe özel şartları ve teminat limitleri dahilinde online ödenmektedir.

  Ancak sigortalılarımızın Anlaşmalı Kurumlarımız dışında oluşan herhangi bir sağlık problemi halinde yapmış olduğu elden hasar masraflarının poliçe teminat limitleri dahilinde Şirketimiz tarafından tazmin edebilmesi için "TAZMİNAT TALEP FORMU" ekinde ibrazı gereken belgeler aşağıdadır.

  A-Yatarak Tedavi Giderleri

  • Sigortalının Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nca çalışma ruhsatı verilmiş özel veya resmi bir sağlık kuruluşunda yattığını belgeleyen ve yatış sebebiyle yapılan tedaviyi gösteren tıbbi rapor ve çıkış epikrizi (bilgi formu, tetkik sonuçları)
  • Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı
  • Kaza halinde Trafik Kazası Tespit Tutanağı, adli rapor, alkol raporu
  Cerrahi Müdahaleyi (ameliyat) Gerektirdiği Hallerde (yukarıdaki belgelere ek olarak)
  • Teknik ameliyat raporu
  • Patoloji raporu
  Yurtdışı Tedavilerinde (yukarıdaki belgelere ek olarak)
  • Sigortalının giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport fotokopisi
  • Yurtdışı faturalarının ve ilgili rapor ve sonuçların yeminli tercümandan onaylı İngilizce,Almanca  ya da Türkçe nüshalarının ibrazı
  Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz Giderleri
  • Masrafları belgeleyen dökümlü fatura asılları

  B-Ayakta Tedavi Giderleri

  Doktor Muayene Giderleri
  • Hastane/kliniğin isme yazılı resmi faturası veya muayene eden doktorun adı, soyadı ve branşı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasını gösteren resmi serbest meslek makbuzu
  İlaç Giderleri
  • Kullanılan ilaçları belgeleyen isme yazılmış doktor reçetesi
  • Reçete arkasına isimleri gözükecek şekilde iliştirilecek olan fiyat kupürleri
  • Masrafı belgeleyen kasa fişi/isme yazılı fatura
  • Sürekli kullanım ilaçları için ilgili ilaç raporu
  Tahlil ve Röntgen Giderleri
  • Tahlil ve/veya röntgen sonuçları
  • Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı
  • Doktorun yazdığı gerekçeli istem belgesi
  Küçük Müdahale Giderleri
  • Tedavinin gerekli olduğunu gösteren doktor raporu
  • Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı
  • Parça/biyopsi alındıysa patoloji sonucu
  Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavisi Giderleri
  • Tedavinin hastane, klinik ve/veya özel muayenehane açmaya ehliyetli diş doktorlarınca yapıldığını belgeleyen dökümlü fatura aslı
  • Doktor tarafından yapılan tedavinin ayrıntılı olarak belirtildiği diş krokisi
  • Kazanın oluş şeklini, nedenini belirten yetkili makamlardan alınan kaza raporu, alkol raporu
  Fizik Tedavi Giderleri
  • Tedavinin gerekli olduğunu gösteren ve seans sayısının belirtildiği doktor raporu
  • Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı
  Modern Tanı Yöntemleri
  • Yapılan tetkiklerin ayrıntılı raporu
  • Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı
  • Doktorun yazdığı gerekçeli istem belgesi
  Doğum Giderleri
  • Doğum raporu
  • Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı