Sağlık Hayat

Bilmeniz Gerekenler

 • KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE AÇIK RIZA BEYANI

  1. Kişisel Veriler Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

  2. Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme

  • Şirketimizce düzenlenen poliçeler ve tazminat ödemeleri kapsamında, gerek risk ölçümü yapabilmek, gerek tazminat taleplerini değerlendirebilmek için sigortalının/hak sahibinin kişisel verileri, özel nitelikli verileri ile sağlığıyla ilgili kişisel verilerinin işlenmesi gereklidir. Demir Hayat Sigorta mevzuattan ve sigorta sözleşmesinden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek; kendisinin, sigortalı ile hak sahiplerinin haklarını kullanabilmelerini ve meşru menfaatlerini korumalarını teminen sigortalının/hak sahibinin sağlığıyla ilgili kişisel verilerini elde etmek, değerlendirmek, iş ortakları ve hizmet aldığı 3. şahıslarla paylaşmak, kanunların izin verdiği süre boyunca saklamak zorundadır. Sağlık bilgileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amir hükümleri ile Demir Hayat Sigorta’nın Veri Koruma Politikasına uygun olarak sigortacılık faaliyetlerimizi yerine getirmek üzere kısmen, otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
  • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
  • Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yapmak veri sorumlusunun yükümlülüğündedir.

  3. Kişisel Verilerinizin Paylaşılma Amaçları Ve Aktarılan Yerler

  Paylaştığınız kişisel veriler ve özel nitelikli veriler,

  • Sigorta sözleşmesiyle üstlenilen yükümlülükleri yerine getirebilmek için iş ortaklarımızla, sözleşmeli avukatlarımızla, hizmet alınan firmalarla,
  • Sağlıkla ilgili kişisel veriler, poliçe yapılması aşamasında sigortalı adayının sağlık durumu konusunda uzman görüşü veren kişi ve kuruluşlarla,
  • Tazminat başvurularında ise, yurt içinde ya da yurt dışında yapılacak sağlık işlemini inceleyerek onay veren provizyon hizmet kuruluşlarıyla,
  • Özürlülük ve çalışma gücü kaybı seviyelerini içeren raporları değerlendiren ya da belirleyen kuruluşlarla,
  • Sağlık konusunda asistans hizmeti veren ve diğer anlaşmalı kuruluşlarla,
  • Resürans Anlaşmaları kapsamında yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarıyla, 
  • Vefat ve maluliyet söz konusu ise aktüeryal hesaplama yapmak üzere aktüerlerle,
  • Kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlarla,
  • Faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlarla paylaşılmaktadır

  4. KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

  Kişisel Veri Sahibi, Demir Hayat Sigorta’ya başvurarak kendisiyle ilgili;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
  • Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

  5. Açık Rıza

  • Güncel ve geçmiş sağlık verilerim ile ilgili her türlü kişisel verilerim ile özel nitelikli verilerimin yukarıda açıklanan koşullarda kamu veya özel tüm sağlık hizmeti sunucularından elde edilmesine,
  • Bu bilgi ve belgelerin Demir Hayat Sigorta veri kayıt sistemlerine kaydedilmesine ve bu sistemlerde sınıflandırılarak mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmasına ve işlenmesine, iş bu bilgilendirme ve açık rıza formunda belirtilen kişi kurum ve kurululara aktarılmasına,
  • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere istinaden Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, MASAK gibi her türlü düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine aktarılmasına,

  Açıkça rıza veriyorum.

 • TTB Asgari Ücret Tarifesi, Türk Tabipleri Birliği tarafından yayınlanan ve hekimlerin yaptıkları işlem ve girişimleri fiyatlandırmada esas alınmak üzere emek derecesine göre puanlayan bir tarifedir. Tarifedeki puanlar hekimin yaptığı işin zorluğuna göre değişmektedir. Örneğin muayene için 25 puan, Safra Kesesi Ameliyatı için 500 puan belirlenmiştir.

  Tabipler Birliği, her bir puana karşılık gelen katsayıyı her yıl yayınlar. Bu katsayılar enflasyon oranlarındaki farklılıklara göre ve sağlık hizmeti sunulan illere göre değişiklik göstermektedir Hekimlik hizmetlerine ait Asgari Ücret, bu puanların katsayılar ile çarpılması ve KDV (%8) eklenmesi sonucu hesaplanır.

 • Acil bir durumda ambulans hizmeti almak için DEMİR HAYAT SİGORTA AŞ.  Ambulans  Hattı 0 850 251 04 04'ü arayarak 1'i tuşlamanız gerekmektedir.

  • Probleminizi ve yardım talebinizi aktarmanız yeterlidir.

  Başka bir hastaneye transfer talebinizde ise; bizzat kendiniz ya da adınıza ilgili kişi;

  • İsim, adres ve bulunduğunuz hastanenin telefon numarasını

  Tedavi eden doktorunuzun ad, adres ve telefon numarasını bildirmek suretiyle en kısa sürede gereken yardım yapılacaktır.

 • Sağlık provizyon anlaşmalı kurum  hattı için sadece kurum kodu ve şifre ile provizyon işlemleriniz gerçekleştirilir.

 • Anlaşmalı bir sağlık kurumumuz da işlem yaptırıyorsanız ,provizyon işlemlerinizin mutlaka sonuçlanmasını beklemeniz sizin faydanıza olacaktır.

  Anlaşmasız bir sağlık kurumu kullanımında ise yaptırmış olduğunuz sağlık işlemlerine ait her türlü tetkik sonucu,tazminat talep formu ve fatura aslını  kurum   yetkilisinden istemeyi unutmamalısınız.

 • Anlaşmalı Sağlık Kurumlarımız dışındaki kurumlarda yaptırdığınız tedavi giderlerine ait faturalarınızı Sağlık Tazminat Departmanına ya da acentenize iletmeniz halinde fatura bedelinizin sağlık sigortası özel ve genel şartları ve teminat limitleriniz dahilinde size geri ödenecek tutar en geç 10 gün içinde hesabınıza yatırılacaktır. Fatura bedellerinizin hesabınıza yatılırken sorun çıkmaması için poliçe başvurunuz sırasında banka hesap numaranızı bildirmeyi unutmamalısınız

  Sağlık gideri ödemeleriniz aşağıda belirtilen nedenlerden ötürü gecikebilir veya yapılamayabilir. Konu ile ilgili Sağlık Danışma Hattından bilgi alabilirsiniz. (0 850 252 04 04)

  • Banka hesap numaranızın bildirilmemiş veya değişmiş olması
  • Sağlık gideri evraklarınızın eksik olması (tetkik sonuçları, fatura aslı vb.)
  • Gönderilen evrakların şirketimize ulaşmamış olması
  • Prim ödemelerinin zamanında yapılmaması nedeniyle poliçenizin dondurulmuş veya iptal edilmiş olması
  • Poliçe sürenizin bitmiş olması
  • Teminat limitinizin dolmuş olması
  • Sağlık giderlerinizin sağlık poliçesi özel ve genel şartları uyarınca teminat kapsamı dışında bulunması

  Başvuru sırasında beyan yükümlülüğünüzün yerine getirilmemiş olması (Eksik veya yanlış beyanda bulunulması)

 • Poliçenizde ilgili teminatın limitleri dahilinde SGK fark ücretleriniz karşılanmaktadır. Tedavi göreceğiniz anlaşmalı hastanemizin Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması varsa ödeyeceğiniz fark tutarını poliçe özel şartlarına göre değerlendirerek karşılıyoruz. Böylece özel sağlık sigortası harcamalarınızı azaltarak bir sonraki sene daha uygun bir fiyat ile poliçenizi yenileme olanağına sahip oluyorsunuz.