Sağlık Hayat

Bilmeniz Gerekenler

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

  Güvenliğiniz ve özel hayatın gizliliği bizim için her zaman en önemli noktalardan biridir. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girdi. Hassasiyetle üzerinde durduğumuz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında sizleri de detaylı olarak bilgilendirmek isteriz.

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKHK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimlik, iletişim, numaraları, adres bilgileri, görüşme ses kayıtları, sağlık durumu hakkındaki bilgiler gibi kişinin kimliğini belirleyici veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

  Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü, acentelerimiz,  internet sitesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, Şirketimizin sunduğu her bir ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlanabilmesi, bu ürün hizmet özelinde müşteri ile hukuki/ticari ilişki kurulabilmesi ve imzalanan sözleşme, sağlık veya hayat sigorta poliçesi gereklerinin yerine getirilebilmesi, hizmet almayı planladığınız sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan provizyon verilebilmesi, risk değerlendirmesi yapılabilmesi, tazminat ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi müşteriye hitaben eden ürün gruplarının tespit edilebilmesi, gibi yasalar ile belirlenmiş/sınırlanmış amaçlar dahilinde doğrudan müşteriden veya Sigorta Bilgi Merkezinden, diğer sigorta şirketlerinden , diğer resmi ya da doğrudan/dolaylı bağlı ortaklıklarından veya hizmet alıp verdiği sigorta ettiren sıfatı ile çalıştığınız işverenden,  evvelce hizmet aldığınız sağlık kurumları veya hekimler gibi gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden edinebilmekte ve Veri Sorumlusu sıfatı ile Demir Hayat Sigorta A.Ş. tarafından işlenebilecektir.

  Sigortacılık Kanunu, Ticaret Kanunu, MASAK mevzuatı gibi yasal düzenlemelerde yer alan müşterinin kimliği, adresi gibi erişim bilgilerini tespite ve yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ile, Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Bilgi Merkezi gibi yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği kişisel veriler ve sağlık durumunuza ilişkin bilgiler, Veri Sorumlusu olarak Şirketimizce, sistemlerimize kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişiler ve/veya resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilmekte veya KVKHK’da sayılan şekillerde işlenebilmektedir.

  Şirketimiz nezdindeki kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, Sigorta Şirketlerinden müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili Resmi merciler ve diğer üçüncü taraflar, MASAK, SBM gibi kamu tüzel kişileri, sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek için  hizmet alınan asistans şirketler, üçüncü taraflar, ile amaç ile sınırlı ölçüde paylaşılmaktadır. Paylaşım yapılan üçüncü kişiler, tıpkı Şirketimiz gibi Sigorta mevzuatı gereği sır saklama yükümlülüğü içinde olan kurum ve kuruluşlardır.

  Şirketimiz nezdinde tutulan tüm kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, Sigortacılık mevzuatı gereği ticari ilişki (poliçe dönemi) sona erdikten sonra 10 yıl süre ile Şirketimiz personelince erişilemeyecek şekilde veri bankamızda tutulmak zorunda olup, bu süre sonunda talep edilmemiş bile olsa resen silinecek veya anonim hale getirilecektir.

  ​ KVKHK gereğince, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini sorma, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında aktarıldığı 3. Kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, bu düzeltme işleminin bilginin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

 • TTB Asgari Ücret Tarifesi, Türk Tabipleri Birliği tarafından yayınlanan ve hekimlerin yaptıkları işlem ve girişimleri fiyatlandırmada esas alınmak üzere emek derecesine göre puanlayan bir tarifedir. Tarifedeki puanlar hekimin yaptığı işin zorluğuna göre değişmektedir. Örneğin muayene için 25 puan, Safra Kesesi Ameliyatı için 500 puan belirlenmiştir.

  Tabipler Birliği, her bir puana karşılık gelen katsayıyı her yıl yayınlar. Bu katsayılar enflasyon oranlarındaki farklılıklara göre ve sağlık hizmeti sunulan illere göre değişiklik göstermektedir Hekimlik hizmetlerine ait Asgari Ücret, bu puanların katsayılar ile çarpılması ve KDV (%8) eklenmesi sonucu hesaplanır.

 • Acil bir durumda ambulans hizmeti almak için DEMİR HAYAT SİGORTA AŞ.  Ambulans  Hattı 0 850 251 04 04'ü arayarak 1'i tuşlamanız gerekmektedir.

  • Probleminizi ve yardım talebinizi aktarmanız yeterlidir.

  Başka bir hastaneye transfer talebinizde ise; bizzat kendiniz ya da adınıza ilgili kişi;

  • İsim, adres ve bulunduğunuz hastanenin telefon numarasını

  Tedavi eden doktorunuzun ad, adres ve telefon numarasını bildirmek suretiyle en kısa sürede gereken yardım yapılacaktır.

 • Sağlık provizyon anlaşmalı kurum  hattı için sadece kurum kodu ve şifre ile provizyon işlemleriniz gerçekleştirilir.

 • Anlaşmalı bir sağlık kurumumuz da işlem yaptırıyorsanız ,provizyon işlemlerinizin mutlaka sonuçlanmasını beklemeniz sizin faydanıza olacaktır.

  Anlaşmasız bir sağlık kurumu kullanımında ise yaptırmış olduğunuz sağlık işlemlerine ait her türlü tetkik sonucu,tazminat talep formu ve fatura aslını  kurum   yetkilisinden istemeyi unutmamalısınız.

 • Anlaşmalı Sağlık Kurumlarımız dışındaki kurumlarda yaptırdığınız tedavi giderlerine ait faturalarınızı Sağlık Tazminat Departmanına ya da acentenize iletmeniz halinde fatura bedelinizin sağlık sigortası özel ve genel şartları ve teminat limitleriniz dahilinde size geri ödenecek tutar en geç 10 gün içinde hesabınıza yatırılacaktır. Fatura bedellerinizin hesabınıza yatılırken sorun çıkmaması için poliçe başvurunuz sırasında banka hesap numaranızı bildirmeyi unutmamalısınız

  Sağlık gideri ödemeleriniz aşağıda belirtilen nedenlerden ötürü gecikebilir veya yapılamayabilir. Konu ile ilgili Sağlık Danışma Hattından bilgi alabilirsiniz. (0 850 252 04 04)

  • Banka hesap numaranızın bildirilmemiş veya değişmiş olması
  • Sağlık gideri evraklarınızın eksik olması (tetkik sonuçları, fatura aslı vb.)
  • Gönderilen evrakların şirketimize ulaşmamış olması
  • Prim ödemelerinin zamanında yapılmaması nedeniyle poliçenizin dondurulmuş veya iptal edilmiş olması
  • Poliçe sürenizin bitmiş olması
  • Teminat limitinizin dolmuş olması
  • Sağlık giderlerinizin sağlık poliçesi özel ve genel şartları uyarınca teminat kapsamı dışında bulunması

  Başvuru sırasında beyan yükümlülüğünüzün yerine getirilmemiş olması (Eksik veya yanlış beyanda bulunulması)

 • Poliçenizde ilgili teminatın limitleri dahilinde SGK fark ücretleriniz karşılanmaktadır. Tedavi göreceğiniz anlaşmalı hastanemizin Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması varsa ödeyeceğiniz fark tutarını poliçe özel şartlarına göre değerlendirerek karşılıyoruz. Böylece özel sağlık sigortası harcamalarınızı azaltarak bir sonraki sene daha uygun bir fiyat ile poliçenizi yenileme olanağına sahip oluyorsunuz.